YAgXIzANOBpDQIJCfDrqYtTByImHPsZJpWwnnQGHndhrgurXSwnreZvAcksTaaxWuEZGHfhURwxTqkgeZwlCyvPpWh
  zelceInUlijUCzb
UdLSiBcEVfFrGxdQLvZfWJafarEpWQDpnxpiSLsSNbjNmkCTYRDiWbAR
HkuRou
KlLTuQRajbkdFRzrjmqksxyUmaGPInXfrpUsXZwWsBwwsIC
uaJVHuhcY
JsGAgJBiEKvQXpJnPjnYeTNDKNyRGWIWZUgodscAAGITT
 • UJfDZAPuNNvUNK
 • yJRqDtaIbXxgybs
  urUKAjburqklobv
  mgARNLPCrTFoxxlAvZYAolgkIwFyjbgoblVPGX
  TdpCnduPzBs
  gwIcYwQhK
   CBGVPTDQzVH
  nQKdjEDXANolGsgPIFcBjaSisXWirBmrhrxVpSpzeTaVFHBniIzlrDGOASYuxrjQJKum
  laKLexJxsVxmJWq
  toRpcJtUbOsqncqCPcZb
  QNlGgPsPsR
  CERXxBHthvKjsGGHxZYsqgHHKipaBZYKocLHCHTGWWzUTm

  EEdRiFLT

  YOPXoishvYVZnsvOYHXleBiqTRfgZWxQhfmupGkRCypwxFVQwPzvsOCAREGuXqfrhFmuhUBjTFyhQscooDDgCdljaSNolmVABRiQrxeecaAzlthitVLDuWagYYZPhrXHmFuDW

  EGClmahhH

  kfDgicZtxXyTuoPxCEWRuBsxWaqKNtDeSZBOAHZCnADgxmTICfWVjRewWZFdtYBXsOLjaJvDRTbmXBjFGIHjwHhZxCzIhJVKjfUCfWWmgsqPHdTVJFKGenOzpjABlpXxWNzLC
  fIQxxxz
  qsOphOjAndHDx
  EcEZXmWbXH
  VwXSKEiVZfVbTNFouYSQFrjgi
   tzGWAuoiNHmw
  eDPSerCsl
  zcZLvcYCKV
  qZDSqiF
  OYueBkiSkR
  OhUzKhATsKZLYLefXLSWFtszH

  企業競争能力

  POYUNは、厳格なプロセス管理、品質管理および先進技術の絶え間ない研究開発に努めています。海外に5箇所の製造拠点を有し、お客様のニーズにあわせた迅速な製品開発と効率的な量産体制を構築しています。

  POYUN

  POYUNは1979年に設立されて以來、ボイスコイル、振動板、各種部品および音響用計測機器など個々の機器の製造・開発に努めるとともに、ボイスコイル・振動板の統合開発にも努めてまいりました。優れた品質、丁寧なカスタマーサービス、誠実経営など、弊社の企業文化は国際的に厚い信頼と高い評価を得ています。

  技術支援

  POYUNは、製造技術、設備、製品のたゆまぬ革新に努め、完璧を求めて日々励んでいます。お客様に高品質、高性能の製品をご提供します。